QS World University Rankings® by Subject Art & Design: NABA is the Best Italian Academy of Fine Arts, in the Top 100 worldwide
KHU VIÊN NGHệ THUẬT THỊ GIÁC

Nghệ thuật thời đại không chỉ đơn thuần được coi là một chuyên ngành mà còn là một phương pháp luận cho phép tiếp cận liên ngành và đa văn hóa - hướng tới sinh thái, giới tính, kho kiến thức, thời sau thuộc địa