QS World University Rankings® by Subject Art & Design: NABA is the Best Italian Academy of Fine Arts, in the Top 100 worldwide
Cử nhân Nghệ thuật, Thạc sỹ Nghệ Thuật và Văn học

Khu viên Truyền Thông và Thiết kế Đồ họa

Khu viên Truyền Thông và Thiết Đồ họa đáp ứng nhu cầu không nghỉ của lĩnh vực truyền thông

CỬ NHÂN NGHệ THUẬT TRONG MÔN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA VÀ DÒNG NGHệ THUẬT
Chứng chỉ Cử nhân giới thiệu đến học sinh đến thế giới truyền thông và phương tiện mới bao gồm phương pháp lý thuyết và phòng thí nghiệm sáng tạo. CHUYÊN MÔN về: Thiết Kế Thương Hiệu, Giải pháp Sáng tạo và Thiết kế Thị giác.

THẠC SỸ NGHệ THUẬT TRONG MÔN THIẾT KẾ THỊ GIÁC VÀ TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ TỔNG HỢP
Chứng chỉ Thạc Sỹ phối hợp xu hướng tiếp thị và truyền thông tổng hợp, các khả năng về kỹ thuật lẫn nghệ thuật

THẠC SỸ NGHệ THUẬT TRONG MÔN THIẾT KẾ TRẢI NGHIệM NGƯỜI DÙNG
Chứng chỉ Thạc sỹ cung cấp các kỹ năng lý thuyết, kỹ thuật và phương pháp trong thiết kế của các hệ thống truyền thông kỹ thuật số phức tạp.

THẠC SỸ HỌC TRONG MÔN QUẢNG CÁO SÁNG TẠO
Chứng chỉ Thạc sĩ phát triển cho sinh viên các kỹ năng cốt lõi về viết quảng cáo, diễn truyện và chỉ đạo nghệ thuật, cho các chiến dịch trên phương tiện truyền thông đương đại.

Hãy điền tờ khai để có thêm thông tin